ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ - „50...ХИЛЯДИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1. Рекламната кампания се организира от "КАРСТОРИ" ООД с ЕИК/БУЛСТАТ 204555389, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин, бл. 909, наричано по-долу за краткост ОРГАНИЗАТОР

1.2. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на кампанията и са публикувани на следния интернет адрес https://carstory.bg/campaign.  Общите правила са задължителни за всички участници в кампанията. ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си едностранно да променя Общите правила на кампанията. Участниците в кампанията следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.


2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

2.1 Рекламната кампания се организира на български език и се провежда на уеб сайта на КАРСТОРИ ООД - https://carstory.bg

2.2 Кампанията продължава в периода 22.07.2019г - 31.08.2019г.

2.3.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да променя периода на провеждане на кампанията, както и да я удължава по своя преценка.


3.      Характеристика на кампанията

3.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя, в рамките на организирана рекламна кампания, със срок посочен в точка 2.2, безвъзмезден преглед на техническото състояние на 50 МПС-та, които ще бъдат разпределени поравно между първите десет участници, заявили участиe с потвърждение по електронна поща на адрес info@carstory.bg

3.2. Кампанията се провежда при условията на настоящите Правила.


4.      Право на участие

4.1. Право на участие в кампанията имат юридически лица с дейност в сферата на търговия, лизинг, внос и дистрибуция на нови и употребявани автомобили.

4.2. За участие в кампанията не е необходимо закупуване на какъвто и да е продукт или услуга с марка „Карстори‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.


5.      Механизъм за провеждане на кампанията

5.1. За участие в кампанията участникът е необходимо да изпълни определени стъпки, описани на страницата на кампанията на уебсайта на Карстори ООД и в настоящите общи правила.
 
  • Стъпка 1: Участникът се съгласява да се регистрира в портала на Карстори на адрес https://carstory.bg и да създаде свой профил.
  • Стъпка 2: Участникът се съгласява да предостави списък с МПС-та, които ще бъдат включени в рекламната кампания на ОРГАНИЗАТОРА, включващ номер на рама, модел, година на производство и рег.номер, ако е наличен за всеки автомобил, и приема да регистрира всяко едно от участващите МПС-та в своя Карстори профил, като попълни всички необходими за това полета.
  • Стъпка 3: Участникът се съгласява да заяви преглед за всеки регистриран автомобил през портала Карстори в рамките на кампанията, като избере сервиз за провеждане на преглед, посочен от ОРГАНИЗАТОРА. Участникът се съгласява да се свърже със сервиза на посочените номера и да уговори удобен час за преглед.
  • Стъпка 4: Участникът се съгласява да организира транспорта на избраните МПС-та до заявения сервиз за преглед на техническо състояние, както и транспорта след извършване на прегледа, за собствена сметка и на собствена отговорностосвен ако не е уговорено изрично друго.
  • Стъпка 5: След приключване на последния преглед на всички заявени МПС-та и за да активира достъпа до Карстори сертификат за период от един месец, участникът се съгласява да попълни въпросник, предоставен от ОРГАНИЗАТОРА, в рамките на два работни дни от последния преглед.
  • Стъпка 6: Участникът има възможност да удължи срока на достъп до Карстори сертификат за неопределено време, като даде съгласие да попълни анкета, предоставена от ОРГАНИЗАТОРА, в рамките на месец след приключване на последния преглед.


6.      Условия за провеждане на кампанията

6.1. С участието си в кампанията участниците приемат и се обвързват с общите правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията.

6.2. В случай че участник не изпълни някоя от посочените в т.5.1 стъпки, ОРГАНИЗАТОРЪТ на кампанията си запазва правото да прекрати участието му, без да дължи компенсация.

6.3. Ако след приключване на последния преглед на заявените МПС, в рамките на седмица не бъде попълнен предоставеният въпросник, участникът дължи на ОРГАНИЗАТОРА пълната сума за проведените прегледи на заявените МПС-та.

6.4. Ако участник не попълни анкета в рамките на четири седмици след приключване на прегледа на заявените МПС-та, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да деактивира сертификата за техническо състояние, без да дължи обезщетение.


7.       Задължения на ОРГАНИЗАТОРА

7.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да посочи сервиз, в който ще бъдат проведени прегледите, в рамките на един ден след получаване на списък с МПС-та от участника.

7.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да покрие стойността на всеки от обявените 50 прегледа на техническото състояние на ориентировъчна стойност от 60лв за преглед на автомобил.

7.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да публикува сертификата за техническо състояние на заявените МПС в рамките на един ден след попълване на въпросника.

7.4 След приключване на преглед, ОРГАНИЗАТОРЪТсе задължава да предостави Сертификат с QR код във формат, подходящ за принитиране, който да бъде поставен на съответния автомобил.


8.       ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва лични данни, предоставени от участниците в кампанията, единствено за целите, по повод и във връзка с или доколкото се налага от кампанията. С участието си в кампанията се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от ОРГАНИЗАТОРА по повод на кампанията и съгласно действащото законодателство.
 

9.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи в резултат от такова прекратяване на кампанията.
 

10.      ПРАВНИ СПОРОВЕ

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извънсъдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с предоставянето на безплатна услуга или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на кампанията.

10.2. В случай че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участник/ци в кампанията е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.


11.      Допълнителни

11.1. Всеки участник с включването си в кампанията се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат оповестени на сайта на Карстори ООД и включени в публикация на Фейсбук страницата на Карстори ООД с рекламна цел.