ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА "КАРСТОРИ” ООД

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „КАРСТОРИ” ООД, наричано по-долу "КАРСТОРИ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.carstory.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

„КАРСТОРИ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204555389, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, ж.к. Люлин, бл. 909, имейл адрес: info@carstory.bg

КАРСТОРИ” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 428589

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://www.carstory.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на http://www.carstory.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „КАРСТОРИ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "КАРСТОРИ”, като уреждат отношенията между "КАРСТОРИ” и всеки един от регистрираните на сайта потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „КАРСТОРИ”. С натискане на виртуален бутон с текст "Регистрация" или с друг аналогичен текст, се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „КАРСТОРИ” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2 (1) „КАРСТОРИ” e достъпен на сайта http://www.carstory.bg , чрез който Потребителите имат възможност за достъп до предлаганите от „КАРСТОРИ” услуги, включително, но не само предоставяне на актуална справка за техническото състояние на МПС, представена във формата на Сертификат, История на МПС и др.

(2) Техническите прегледи се извършват единствено от оторизирани от Карстори ООД сервизи.

(3) Карстори преглед е статичен преглед и не включва проверка на автомобила в движение.

(4)  Резултатът от проведения технически преглед се предоставя в електронна форма и носи наименованието Сертификат.

(5) Сертификатът удостоверява моментното състояние на МПС-то към датата на проведения преглед.

(6)  Моментно състояние на техническите показатели на проверения автомобил е техническото състоянието към момента на преглед. Това е момента снимка на всички агрегати и компоненти на автомобила.

(7)  В сертификата ясно е указана дата на, която автомобилът е проверен.

(8) След отбелязаната дата на преглед, нито Карстори ООД, нито оторизираните сервизи носят отговорност  за настъпили изменения и промени в техническото състояние.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „КАРСТОРИ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.carstory.bg и на IP адреса на Потребителя.

(2) „КАРСТОРИ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, имейл както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „КАРСТОРИ”.

Чл. 4 (1) „КАРСТОРИ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „КАРСТОРИ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “КАРСТОРИ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „КАРСТОРИ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „КАРСТОРИ”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „КАРСТОРИ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „КАРСТОРИ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „КАРСТОРИ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “КАРСТОРИ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „КАРСТОРИ” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “КАРСТОРИ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят въвежда имейл и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „КАРСТОРИ”. Имейлът изпълнява функцията на  потребителско име. 

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „КАРСТОРИ”.

(3) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „КАРСТОРИ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „КАРСТОРИ”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „КАРСТОРИ”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „КАРСТОРИ”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „КАРСТОРИ” услуги в портала.

(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „КАРСТОРИ”.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия.

(2) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на портала.

(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цената на прегледа се определя от съответния оторизиран сервиз, съгласно неговия ценоразпис и може да варира в зависимост от марката на автомобила. Карстори ООД няма отношение при определяне на цената.

Чл. 12 Цената на прегледа се заплаща при посещение на сервиза, преди или след провеждане на прегледа. Карстори ООД няма отношение при заплащане на прегледа.

Чл. 13 (1) „КАРСТОРИ” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в портала, съгласно българското законодателство и правила, определени от „КАРСТОРИ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.carstory.bg е възможно плащане чрез ePay (регистриран потребител, кредитна карта, дебитна карта, в брой на каса на Easypay) и SMS съобщение.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „КАРСТОРИ” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „КАРСТОРИ”.          

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 18 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „КАРСТОРИ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) „КАРСТОРИ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „КАРСТОРИ“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „КАРСТОРИ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Правото на отказ не се прилага за предлаганата услуга, когато тя по по естеството си представлява информация, предназначена за ползване и носи икономическа стойност.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19 „КАРСТОРИ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 20 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „КАРСТОРИ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „КАРСТОРИ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „КАРСТОРИ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „КАРСТОРИ”, „КАРСТОРИ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „КАРСТОРИ” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „КАРСТОРИ” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „КАРСТОРИ” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „КАРСТОРИ”.

Чл. 21 (1) „КАРСТОРИ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „КАРСТОРИ” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „КАРСТОРИ” върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(3) „КАРСТОРИ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „КАРСТОРИ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „КАРСТОРИ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „КАРСТОРИ” услуги.

(3). При прекратяване на договора „КАРСТОРИ” дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 23 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 24 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл 25. Органите, регулиращи дейността на „КАРСТОРИ“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

  • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
  • тел: 0700 111 22
  • email: info@kzp.bg
  • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 26 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 27 (1) „КАРСТОРИ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „КАРСТОРИ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 28 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора